Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Dbając o to, aby wiedzieli Państwo, kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Państwu to ustalić.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Opackiej 12 (ADO).

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu prowadzenia procesu rekrutacji na wskazane przez Panią/Pana stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody - również dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może spowodować brak możliwości przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przesyłając taką informację na adres praca@doraco.pl co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, kurierskie lub pocztowe.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu rozstrzygnięcia procedury rekrutacyjnej (w przypadku wyrażonej zgody na prowadzenie procesu rekrutacji na wskazane przez Panią/Pana stanowisko pracy) lub do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody (w przypadku wyrażonej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach).

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

"Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) w związku z naszą współpracą z podmiotem świadczącym usługi informatyczne w zakresie rekrutacji. Przekazanie danych do państw trzecich związane może być wyłącznie z działaniami podwykonawcy podmiotu, z którym współpracujemy (tzw. dalszy podmiot przetwarzający) i odbywać się będzie wyłącznie po spełnieniu jednego z następujących warunków przewidzianych w RODO: (I) w stosunku do podwykonawcy została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o którym mowa w art. 45 RODO, (II) podwykonawca uczestniczy w Programie Privacy Shield, (III) podwykonawca związany jest regułami korporacyjnymi, o których mowa w art. 4 pkt 20 oraz 47 RODO, (IV)  podwykonawca zawrze z podmiotem, z którym bezpośrednio współpracujemy, porozumienie w oparciu o tzw. Standardowe Klauzule Umowne. Kopię danych przekazywanych do państw trzecich można uzyskać na wniosek złożony na adres daneosobowe@doraco.pl."

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: daneosobowe@doraco.pl

Copyright 2021 Korporacja Budowlana Doraco

cookies